تیم ملی المپیاد ریاضی ایران

سفرنامه تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در مسابقات بین‌المللی و بحث در مورد المپیاد ریاضی در ایران و موضوعات دیگر

تیم ملی المپیاد ریاضی ایران

سفرنامه تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در مسابقات بین‌المللی و بحث در مورد المپیاد ریاضی در ایران و موضوعات دیگر

این وب‌لاگ یک وب‌لاگ شخصی است و موضوع اصلی آن تیم ملی المپیاد ریاضی ایران است ولی به تناسب به موضوعات دیگری نیز در آن پرداخته می‌شود.

مسئولیت کمیته علمی المپیاد ریاضی ایران را بر عهده دارم.

عضو هیات علمی دانش‌کده ریاضی دانش‌گاه صنعتی امیرکبیرم.

تخصصم احتمال و آنالیز تصادفی است و به نظریه بازی‌ها و طرح مسأله‌های ریاضی در سطح دبیرستان و دانش‌گاه علاقه دارم.