تیم ملی المپیاد ریاضی ایران

سفرنامه تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در مسابقات بین‌المللی و بحث در مورد المپیاد ریاضی در ایران

تیم ملی المپیاد ریاضی ایران

سفرنامه تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در مسابقات بین‌المللی و بحث در مورد المپیاد ریاضی در ایران

مسئولیت کمیته علمی المپیاد ریاضی ایران را بر عهده دارم.

عضو هیات علمی دانش‌کده ریاضی دانش‌گاه صنعتی امیرکبیرم.

تخصصم احتمال و آنالیز تصادفی است و به نظریه بازی‌ها و طرح مسأله‌های ریاضی در سطح دبیرستان و دانش‌گاه علاقه دارم.